สมัคร งาน ราชการ 56 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบนักทัณฑวิทยา | ศูนย์รวมงาน part time รายได้เสริม ธุรกิจเสริม ทั่วประเทศ
2:48 pm - วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 6035

สมัคร งาน ราชการ 56 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ชาย-หญิง 50 อัตรา

สมัคร งาน ราชการ 56 กรมราชทัณฑ์ ประสงค์จะเปิดสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย-หญิง) รวม 50 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มีนาคม 2556

งาน ราชการ 56 กรมราชทัณฑ์

สมัคร งาน ราชการ 56 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ชาย-หญิง 50 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบ :

  • นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 42 อัตรา
  • นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ : 13,300 – 14,630 บาท

ลักษณะงาน :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความมรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะพิเศษของงาน :
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 255 เซนติเมตร
  • เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมราชทัณฑ์  จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มีนาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา : www.correct.go.th
สมัคร งาน ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวม 7 อัตรา
หา งานราช การ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รวม 13 ตำแหน่ง
สมัครงานราชการ กรมการบินพลเรือน เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ปี 2556
กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน รวม 9 อัตรา