สมัคร งาน ราชการ 56 กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก | ศูนย์รวมงาน part time รายได้เสริม ธุรกิจเสริม ทั่วประเทศ
3:04 am - วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2015

สมัคร งาน ราชการ 56 กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

สมัคร งาน ราชการ 56 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป และอัตราท้องถิ่น รวม 686 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2556

สมัคร งาน ราชการ 56

สมัคร งาน ราชการ 56  กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

อัตราที่รับสมัคร

 • อัตราทั่วไป รวม 522 อัตรา
 • อัตราท้องถิ่น รวม 164 อัตรา(แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วย บุคคล (รายละเอียแนบท้ายประกาศ)
 2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาที่กำหนด (รายละเอียแนบท้ายประกาศ)
 3. มีอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ดังนี้
  – ระดับวุฒิปวช. – ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  – ระดับวุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  – ระดับวุฒิปริญญาโท – ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การทดสอบข้อเขียน

คุณวุฒิระดับ ปวช. – ปวส. วิชาที่ทดสอบ รวม 3 วิชา

 • วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุฒิระดับปริญญา วิชาที่ทดสอบ รวม 2 วิชา

 • วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรือ อัตราท้องถิ่น อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 ตำแหน่ง
 • สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th
 • ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายด้วย File jpg, png, jpeg เท่านั้น รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ และส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วย File PDF ขนาดไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ ตามคำแนะนำวิธีการสมัครงานในเว็บไซต์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา : www.egat.co.th
สมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
สำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบนักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 8 อัตรา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา