กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานีรับสมัครเจ้าพนักงาน | ศูนย์รวมงาน part time รายได้เสริม ธุรกิจเสริม ทั่วประเทศ
2:48 pm - วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 4976

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2556

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
เจ้าพนักงานแรงงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (12,240 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2556
  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุดรธานี 25 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-222284 เว็บไซต์: www.labour.go.th

เปิดสอบงานราชการ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 7 อัตรา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดสอบตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี-โท) รวม 2 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา
รับสมัครโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ