10:42 pm - วันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2014

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รวม 1 อัตรา

Advertisement

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) รวม 1 อัตรา (25 พ.ย.-19 ธ.ค.56)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)
อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก.
ความรู้ที่จำ เป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การอารักขาพืช การผลิตและการขยายพันธุ์พืช และการวางแผนการทดลอง เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สมัคร งาน ราชการ 56 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ชาย-หญิง 50 อัตรา
สมัคร งาน ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวม 7 อัตรา
เปิด สอบ อบต.คลอง 3 รับสมัครพนักงานส่วนตำบล รวม 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา
สมัครงานราชการ56 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบ เภสัชกรปฏิบัติการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)